NORMATIVA ROCÓDROM CAL MICO

1. Àmbit.

Aquestes Condicions Generals i normes d’utilizació regulen la relació entre l’usuari i/o representant legal i el Rocòdrom Girona S.L. (Carrer Alacant, 13 – 17005 Girona, NIF: B55124853), durant la teva participació en qualsevol activitat organitzada per l’entitat. Les instal·lacions del Rocòdrom Girona S.L. (marca comercial CAL MICO) comprenen:
– Murs d’escalada amb autoasseguradors
– Zones de bloc
– Zona d’aparells de fitness i entrenament específic
– Vestidors
– Zones comunes
– Cafeteria
– Terrassa i espais exteriors

2. Consentiment informat

L’usuari i/o el seu representant legal reconeix:

A. Entendre que l’escalada en les diferents modalitats que es poden practicar a CAL MICO és una activitat esportiva no exempta de risc que, encara que es pugui reduir en gran part amb un correcte ús de la instal·lació, adoptant mesures de seguretat oportunes i seguint aquestes NORMES D’ÚS, existeixen riscos inherents a l’activitat així com altres imponderables.

B. Haber rebut informació i formació completa i suficient sobre les característiques de l’activitat i haver llegit les Condicions Generals i Normes d’ús.

C. Estar en condicions física i mental adequades per a participar en l’activitat, i no tenir malalties o limitació física que impedeixi o que pugui desencadenar-se durant el desenvolupament d’aquesta .

D. Conèixer i acceptar que la seva participació implica riscos per la seva integritat física i la d’altres, incloent però no limitant: lesions, enfermetats, pèrdua de parts del cos, incapacitats permanents o inclús la mort.

E. Entendre que degut a la seva ubicació geogràfica i a les condicions en què es poden desenvolupar algunes de les activitats organitzades per CAL MICO aquestes activitats poden veure’s afectades per situacions adverses com la meteorologia, desastres naturals, inestabilitat política o social i altres semblants, que podrien comportar perjudicis per l’usuari i els seus béns, o la modificació de l’activitat, suspensió d’alguna de les activitats o etapes previstes i inclús, la seva anul·lació.

F. Conèixer i acceptar que els riscos de la participació a l’activitat no poden ser totalment controlades, ni pel mateix usuari ni per CAL MICO, assumint així les possibles conseqüències negatives que se’n puguin derivar de l’activitat, sempre que CAL MICO no hagi actuat amb la diligència deguda, mala fe manifesta o negligència atenent a les circumstàncies.

G. Haver estat informat i acceptar que, si tingués un problema de salut, CAL MICO donarà assistència gratuïta sobre el terreny exclusivament limitada a primers auxilis a càrrec del personal NO SANITARI i, si fos necessari, estabilització fins que es produeixi el trasllat per part dels responsables pertinents al centre de salut o hospital que considerin els serveis d’emergència. Això exclou equips mèdics, medicaments, tractaments quirúrgics o altres que hagin de ser prestats per personal sanitari.

H. En cas que, sota la tutela de l’usuari, participi un menor d’edat, les assumpcions i declaracions d’aquest document inclouen al menor.

3. Horaris d'obertura i Restriccions d'Accés

Els horaris d’obertura de CAL MICO es recullen a l’ANNEX I. “Horari d’obertura de CAL MICO”.

4. Accés a les instal·lacions

Per accedir a les instal·lacions de CAL MICO és d’obligat compliment la inscripció a recepció. CAL MICO podrà expedir carnets de soci pels seus socis o usuaris autoritzats que identificaran el posseïdor autoritzat, la categoria d’abonament i el número de client del soci. El carnet és un element identificador de la persona sòcia, pel que haurà de ser tractat amb la diligència pertinent. En cas de pèrdua o sostracció del carnet de soci:

A. El titular haurà de notificar-ho a CAL MICO a la major brevetat, amb la finalitat d’expedir-ne un de nou i actualitzar el compte d’usuari.

B. En cas de pèrdua o sostracció de la targeta Cal Mico es reserva el dret de cobrar un càrrec per substituir el carnet de soci, l’import del mateix serà determinat per Cal Mico.

5. Menors d'edat i persones amb discapacitat

Els menors d’edat i persones amb discapacitat necessiten requisits previs per accedir a la instal·lació. Els menors d’entre 16 i 18 anys només podran accedir a les instal·lacions de CAL MICO previ consentiment exprés de, com a mínim, un representant legal. Els menors de 15 anys només podran accedir a la instal·lació previ consentiment exprés de com a mínim, un representant legal que haurà d’estar permanent al costat del menor dins les instal·lacions. El representant legal accepta que el menor utilitzi les instal·lacions i/o participi en activitats de CAL MICO conforme a les presents NORMES D’ÚS. Les activitats per a joves, els campaments d’estiu i les classes/events/competicions per joves poden estar subjectes a restriccions per edat. Així mateix, la participació a aquestes activitats estarà supeditada al consentiment exprés de com a mínim, un representant legal. CAL MICO podrà denegar la inscripció en activitats, a l’entrada de les instal·lacions o a limitar l’accés a menors per motius de seguretat o comportaments inadequats.

El representant legal accepta no culpar, defensar i indemnitzar a Cal Mico de qualsevol demanda d’una tercera part ocasionada o relacionada a la participació del menor en qualsevol de les activitats de Cal Mico o la implicació en aquestes activitats

6. Preus i condicions

Els preus es recullen a l’Annex II. Preus. Tots els preus i les condicions estan disponibles a la nostra web www.calmico.cat i a les instal·lacions. En el cas d’existir diferències, serà vinculant l’última versió publicada.

7. Lloguer i préstec de material

Les condicions del lloguer o préstec de material per part de CAL MICO es recullen a l’ANNEX III Lloguer i préstec de material.

8. Normes generals d'ús

És obligatori registrar-se a recepció de CAL MICO en el moment d’entrar, i tornar qualsevol material llogat o rebut en préstec a la sortida de les instal·lacions. S’ha d’actuar amb precaució, sentit comú i cortesia en tot moment. Fumar i consumir drogues està prohibit tant a l’interior com a l’exterior de CAL MICO. L’alcohol només es podrà vendre a majors de 18 anys i consumit en l’espai designat de la cafeteria. Es negarà l’entrada de qualsevol persona que mostri signes d’intoxicació per alcohol o drogues. Les begudes i el menjar han de ser consumides a la cafeteria. Queda prohibida l’accés a l’interior dels murs d’escalada, zones precintades, zones privades i les zones marcades com “només personal autoritzat” i “entrada prohibida”. En cas de necessitar assistència, heu d’acudir al personal de CAL MICO. Només el personal de CAL MICO o les persones autoritzades per CAL MICO poden impartir classes a les instal·lacions. A qualsevol persona que estigui donant classes remunerades se li demanarà que aboni les instal·lacions de CAL MICO i se li podrà revocar el seu dret d’entrada sense compensació. Qualsevol problema amb els murs d’escalada, els equipaments, la instal lació o el mal comportament d’algún usuari haurà de ser posat en coneixement directament al personal de CAL MICO s’ha de complir en tot moment la senyalització de bones pràctiques, salut i seguretat exposada a les instal·lacions de CAL MICO. L’usuari està informat de l’existència d’un circuit de videovigilància en tot el centre, excepte als vestuaris i taquilles.

9. Normes d'escalada amb autoassegurador

Les normes específiques d’escalada amb autoassegurador es recullen a l’Annex IV. Normes d’escalada amb autoassegurador.

10. Normes d'escalada en bloc o boulder

Les normes específiques d’aquesta modalitat d’escalada es recullen a l’Annex V. Normes d’escalada en bloc o boulder.

11. Normes específiques per a grups i cursos

Aquestes normes estan recollides a l’Annex VI. Normes específiques per a grups i cursos.

12. Pertinences personals

Les pertinences personals i el material hauran de guardar-se únicament a les taquilles o espais previstos per aquesta finalitat. CAL MICO no es fa responsable dels objectes que es puguin extraviar o sostreure en qualsevol de les instal·lacions, incloent les zones d’aparcaments ni, en particular, dels objectes que es dipositin a les taquilles. Les taquilles són d’ús diari: durant el procés de tancament de l’instal·lació totes les taquilles seran obertes pel personal designat a l’efecte. CAL MICO recomana als usuaris que no portin a les instal·lacions ni deixin a les taquilles cap objecte de valor. Els objectes oblidats a les taquilles, vestidors o en qualsevol lloc de les instal·lacions estaran al lloc dels objectes perduts per un termini màxim de tres setmanes. Si en aquest termini l’objecte no és reclamat pel seu propietari, la direcció del centre lliurarà els mateixos a una entitat benèfica o ho llençarà.

13. Notificació en cas de defecte

L’usuari es compromet a comunicar immediatament al personal de CAL MICO qualsevol deteriorament o problema observat en el centre. Creant-se un ambient més segur per als usuaris i eliminant riscos potencials. La no notificació pot comportar conseqüències legals pertinents per actuació negligent.

14. Imatges i dades personals

D’acord amb el consentiment de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999, les dades dels usuaris, seran incloses i tractades en un fitxer d’usuari el qual l’administrador és CAL MICO. L’usuari autoritza expressament a CAL MICO que les seves dades siguin utilitzades per la gestió dels usuaris de les instal·lacions, activitats del rocòdrom , així com la realització de campanyes d’informació comercial i de màrqueting. Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, dirigint-se per escrit i aportant fotocopia del seu DNI o document equivalent en els termes previstos per la llei al responsable del fitxer: Rocòdrom Girona S.L. (Carrer Alacant, 13 – 17005 Girona, NIF: B55124853). CAL MICO pot fer fotografies i vídeos en el que intervinguin com a model qualsevol usuari i té el permís per utilitzar-les sense cap tipus de remuneració a fi de màrqueting i un altre tipus de promoció. Queden prohibits els vídeos i fotografies comercials no autoritzades per CAL MICO. Es poden fer fotografies i gravar vídeos només per ús personal. Gravar vídeos i fer fotografies els vestuaris queda totalment prohibit.

15. Incompliment

L’incompliment d’aquestes normes serà causa d’expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a client de CAL MICO sense cap compensació. CAL MICO es reserva limitar o impedir el dret d’admissió a les instal·lacions per raons de seguretat o de comportament inapropiat.

16. Disposicions Addicionals

CAL MICO podrà modificar, desenvolupar i actualitzar aquestes Condicions Generals i usos annexos. Aquests canvis entren en vigor immediatament després de la seva publicació a les instal·lacions i pàgina web. En el cas d’existir diferències, la versió vinculant serà la de data posterior.

17. Assegurança

Segons la legislació vigent, Rocòdrom Girona S.L. té contractada una assegurança de responsabilitat civil, quantia de la qual anirà en funció de l’aforament màxim autoritzat. No obstant, les lesions derivades de les pràctiques incorrectes i provocades per l’usuari no estaran cobertes per aquesta assegurança i són els usuaris als que hagin d’assumir les conseqüències.

Annex I. Horaris d'Obertura CAL MICO

Horari d’obertura:

– Dilluns a divendres de 9 a 22 hores

– Dissabtes i diumenges de 10 a 20 hores

– Festius a consultar.

Durant events especials i competicions, CAL MICO es reserva el dret de no obrir al públic general i/o limitar-ne l’accés.

CAL MICO podrà limitar temporalment l’accés a determinades zones de la instal·lació per motius i circumstàncies raonables com impartir classes, competicions, events especials, treballs de neteja o manteniment, equipament de les vies d’escalada.

Aquestes limitacions parcials no justifiquen la devolució del preu de l’entrada.

Annex II. Preus

Els abonaments no són reemborsables. Les entrades i abonaments han de ser pagades abans d’accedir a les instal·lacions. Els pagaments i prepagaments de les entrades, abonaments, cursos, competicions, esdeveniments, grups, festes i altres casos poden fer-se en efectiu o per targeta de pagament.
CAL MICO es reserva el dret de revisar en qualsevol moment els preus i les condicions notificades a les instal·lacions i a la pàgina web. L’aplicació de les condicions vigents el dia d’inscripció de qualsevol servei abonat per avançat es mantindran durant la duració acordada a la data d’inscripció.
Els passis de dia i tots els tipus d’abonament (mensual, trimestral, semestral, anual) són personals i intransferibles. Les entrades són vàlides únicament el dia de la compra. Els abonaments de 10 sessions no són transferibles. Les sessions no utilitzades no són reemborsables.
CAL MICO es reserva el dret de negar la inscripció com a soci així com les condicions o beneficis associats.

En cas de lesió, malaltia o per altres raons d’absència, els abonaments poden ser suspesos per una quota de manteniment de 15 euros per persona, que haurà de ser pagada mitjançant ordre de dèbit directe SEPA. La duració mínima d’aquesta suspensió és d’un mes. La duració màxima és de 5 mesos. Per a donar-se d’alta a la quota de manteniment, el soci haurà de notificar-ho abans del dia 25 del mes anterior. Els socis que hagin suspès aquest abonament, no poden gaudir dels beneficis de soci mentre estiguin en aquesta situació.
Els abonaments mensuals comencen el dia 1 de cada mes, i acaben l’últim dia del mes. Els dies no aprofitats no són reemborsables. Els socis que contracten un nou servei mitjançant abonament mensual un cop iniciat el mes, pagaran la part proporcional del mes en efectiu o targeta.

Per a donar-se de baixa de qualsevol servei, pagament del qual es trobi domiciliat, haurà de notificar-ho per escrit abans del dia 25 del mes anterior a la baixa.
Els rebuts domiciliats dels abonaments mensuals i de les quotes de manteniment es carregaran a principis de mes. Qualsevol comissió bancària carregada a raó d’insuficiència de fons o rebut refusat anirà a compte de l’usuari.

Annex III. Lloguer i préstec de material

Per a poder llogar material, s’haurà de lliurar l’import del lloguer. El sol·licitant serà el responsable del material llogat, havent de respondre en cas de deteriorament, pèrdua o furt. El lloguer del material és exclusivament per l’activitat dins de CAL MICO i amb durada d’un dia, per tant, la devolució s’efectuarà el mateix dia del préstec abans de sortir de la instal·lació

Annex IV. Normes d'escalada amb autoassegurador

Per a fer ús de les instal·lacions destinades a escalar amb autoassegurador mitjançant l’equip TRUE BLUE, serà necessari passar el test de seguretat i obtenir la corresponent acreditació per poder escalar. Per a això, el personal de CAL MICO realitzarà les comprovacions oportunes.

No distreure els usuaris durant el procés de posar-se el material de seguretat (talabart, mosquetó de seguretat).

No quedar-se mai sota de qualsevol persona que estigui escalant. S’ha de mantenir una distància prudent de les àrees d’escalada.

Per la seva seguretat, o en cas de dubte, no s’ha d’utilitzar cap equip, material o tècnica d’escalada sense la supervisió d’una persona competent. Ha de consultar un membre de CAL MICO.

Normes bàsiques:

– Queda prohibit expressament escalar sense autoassegurador.

– Queda prohibit realitzar maniobres en altura, tals com muntatge de reunions, ràpels, descensos, etc. per compte propi i fora dels cursos de formació impartits per CAL MICO.

– És obligatori fer servir sempre material homologat i en bon estat.

– Abans d’iniciar cada via, és obligatori realitzar una revisió de seguretat.

– No està permès agafar-se a cap element metàl·lic de l’estructura.

– El mosquetó de seguretat de l’autoassegurador haurà d’anar anclat a l’anella ventral del talabart. Al finalitzar la via, deixar el mosquetó lligat al principi, tal i com estava.

– No està permès esperar sota la linia de caiguda de l’autoasegurador. Cal una distància de seguretat.

– No està permès fer servir la cinta com a mitjà de progressió.

– Durant el descens, baixar caminant cap enrere pel plafó. No es permet fer salts ni pèndols durant la baixada.

– Els autoasseguradors només podran fer-se servir a les línies on estan instal·lats, de manera vertical i no desplaçar-se pels laterals. No es poden fer servir per a realitzar altres vies properes.

– Si no saps fer servir els autoasseguradors amb seguretat, consulta amb el personal de la sala abans d’utilitzar-los.

Annex V. Normes d'escalada en bloc

– Abans d’escalar, mira que no molestis o interfereixis una altra persona escalant.

– L’ús del magnesi líquid és obligatori.

– No està permès consumir aliments ni begudes a sobre la superficie del matalàs.

– No deixis material a sobre el matalàs com pugui ser calçat, roba, telèfons, etc

– En la mesura del possible, no saltis des de punts alts, intenta baixar de manera controlada: una mala caiguda pot ser causa de lesió.

– Porteja i cuida de les teves companyes i companys de sala.

– Raspalla els blocs. Tenim a la teva disposició diferents raspalls.

– S’ha de fer atenció als altres escaladors i escaladores, i respectar-los.

– No escalar per sobre ni per sota d’alguna persona escalant.

– No caminar per sota d’una persona que està escalant.

– Baixa dels blocs sempre amb control. Fes un avís verbal per alertar qui estigui a prop teu i es pugui fer mal .

– No es pot fer bloc amb el talabart posat.

Annex VI. Normes específiques per a grups

La participació en els cursos (també denominats activitats, classes, entrenaments) exigeix de preinscripció i prepagament, i estan subjectes a disponibilitats. Els socis tindran prioritat per apuntar-se.

Les reserves de les activitats oferides per CAL MICO individuals i de grup poden ser cancel·lades sense càrrec 48 hores abans de l’activitat, comunicant la cancel·lació mitjançant correu electrònic dirigit a activitats@calmico.cat

Les cancel·lacions fetes amb menys de 48 hores d’anticipació no generaran dret a reemborsament. Per esdeveniments, competicions i programes juvenils, podran aplicar-se normes específiques de cancel·lació, conforme a les peculiaritats pròpies de l’esdeveniment. Les normes de cancel·lació aplicables seran publicades amb anterioritat suficient.

CAL MICO podrà modificar o cancel·lar els cursos per motius degudament justificats. En cas de cancel·lació per part de CAL MICO, es notificarà i reemborsarà íntegrament als participants, excepte en cas de força major.